USLOVI KORIŠĆENJA
1. OPŠTE ODREDBE 1. Ovim Uslovima korišćenja se uređuju prava i obaveze u vezi sa korišćenjem kursa Uvod u Employer branding svet sa Kat. Kurs koji se nalazi na Internet adresi https://katoncoffee.com/employer-branding-svet-sa-kat/ (u daljem tekstu, zajednički: Servis) i predstavlja uslugu KATARINA ŠONJIĆ PR AGENCIJA ZA KONSULTANTSKE USLUGE SUPERNOVA EVENTS BEOGRAD, PIB: 109735014 (u daljem tekstu: Kompanija). 2. Ovi Uslovi korišćenja čine sastavni deo Servisa i predstavljaju odredbe ugovora koji se zaključuje između Kompanije i svakog pojedinog korisnika Servisa. Kompanija omogućava korišćenje Servisa, isključivo na način i pod uslovima opisanim u ovim Uslovima korišćenja, Cenovnikom i Pravilnikom o zaštiti podataka o ličnosti koji su sastavni delovi ovih Uslova korišćenja (u daljem tekstu, zajednički: Uslovi). 3. Pristupom ili korišćenjem Servisa, posetioci odnosno korisnici pristaju na odredbe Uslova, te na taj način zaključuju ugovor po pristupu sa Kompanijom kao pružaocem usluge informacionog društva. 4. Pristupom sadržajima Servisa, svaki posetilac izjavljuje da je pročitao ove Uslove i da je pristao na njih. 5. Poslovanje Kompanije putem ovog Servisa regulisano je prevashodno Zakonom o elektronskoj trgovini, Zakonom o obligacionim odnosima, Zakonom o autorskom i srodnim pravima, Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, Zakonom o zaštiti potrošača, kao i drugim propisima pravnog sistema Republike Srbije u delovima koji nisu regulisani navedenim zakonima. 6. Kompanija je posvećena očuvanju i primeni prava ličnosti, privatnosti, zaštiti podataka, kao i autorskih prava, a u svemu prema pravilima informacione struke, dobrim poslovnim običajima i u skladu sa važećim propisima Republike Srbije. 7. Servis nije zamena za profesionalnu edukaciju, niti za obrazovanje koje je regulisano obrazovnim sistemima Republike Srbije (osnovno, srednje opšte, srednje stručno, posle srednjeg koje nije visoko, visoko obrazovanje i sl.), niti Kompanija kao takva pruža ili obezbeđuje bilo kakav sertifikat, uverenje, diplomu ili bilo kakav dokaz o pohađanju Kursa. 8. Kompanija ima pravo, ali ne i obavezu, da bilo koji sadržaj, u bilo kom trenutku ukloni sa Servisa, bez obaveze bilo kakvog prethodnog ili naknadnog obaveštenja ili obrazloženja za takvo uklanjanje. 2. INTEGRITET SERVISA 1. Servis je prevashodno namenjen pružanju usluge kojom se posreduje u neformalnoj edukaciji, informisanju i promovisanju autora odnosno kreatora Kursa. 2. Sadržaj na Servisu je dostupan samo i isključivo kao digitalni sadržaj koji se ne isporučuje na trajnom nosaču zapisa. 3. Sve vremenske odrednice i rokovi, kao i vremenska zona i neradni dani računaju se prema važećim propisima Republike Srbije. 4. Svako korišćenje Servisa u celosti ili bilo kog njegovog dela koje nije u skladu sa Uslovima, smatraće se zloupotrebom usluga koje pruža Kompanija i kršenjem zaključenog ugovora. 5. Korisnik samostalno bira lozinku prilikom registracije i isključivo je odgovoran za tajnost lozinke i korišćenje Servisa putem pristupnih podataka. Korisnik neće koristiti tuđe pristupne podatke ili davati svoje korisničke podatke trećem licu. Korisnik može obavestiti Kompaniju ukoliko posumnja na neovlašćeno korišćenje svojih pristupnih podataka. 6. Kompanija će u svakoj pojedinačnoj prilici pružiti punu podršku zaštiti prava ličnosti, privatnosti, svojinskih prava i prava intelektualne svojine svim licima nosiocima tih prava, ili onim licima čije je pravo povređeno, tako što će, bez odlaganja, u skladu sa propisima Republike Srbije: – na obrazložen zahtev, potkrepljen odgovarajućom dokumentacijom, ukloniti sadržaj tako da ne bude javno dostupan, bez da utiče na eventualno obezbeđenje dokaza, – za potrebe vođenja bilo kog sudskog postupka na zahtev suda, javnog tužioca ili advokata, dostaviti podatke (koje poseduje) o korisniku čiji unos krši neko od navedenih ili drugih prava. 7. Kompanija putem Servisa prenosi elektronske poruke koje su joj predate od strane korisnika usluga, ali ni na koji način: ne inicira njihov prenos, ne vrši odabir podataka ili dokumenata koji se prenose, ne izuzima ili menja podatke u sadržaju poruka ili dokumenata, niti odabra primaoca prenosa. 8. Kompanija zadržava pravo izmene, ukidanja (bilo privremeno bilo trajno) bilo kog elementa Servisa, usluga informacionog društva koje pruža, kao i sadržaja odnosno unosa, bez obzira na to ko je autor i bez prethodnog odobrenja ili obaveštenja, uz primenu dobrih poslovnih običaja. 9. Pored Servisa, korisnicima Servisa koji su istovremeno i korisnici Facebook platforme je dostupna zatvorena Facebook grupa pod nazivom „Uvod u Employer branding svet sa Kat“, namenjena razmeni iskustava, diskusijama i slično u vezi Kursa sa Servisa. Navedena grupa nije deo Servisa, već je ista predstavlja samo dodatnu platformu koju korisnik može, a ne mora da koristi u navedene svrhe. Na korišćenje Facebook grupe se primenjuju posebna pravila Facebook platforme. 3. OPIS SERVISA 1. Servis je namenjen posredovanju između lica koje putem Servisa objavljuje Kurseve (u daljem tekstu: Predavač) i onima koji Kurs pohađaju (u daljem tekstu: Polaznici). Naziv Predavač, u smislu ovih Uslova ne označava bilo kakvu titulu ili stečeno zvanje ili pravni status, već samo autora odnosno kreatora Kursa. Naziv Polaznik, u smislu ovih Uslova ne označava bilo kakvu titulu ili akademsku odrednicu ili pravni status, već samo Polaznika Kursa. 2. Servis je namenjen posredovanju u edukaciji koja se odvija putem Kursa koji Predavač – autor, kreator Kursa postavlja na Servis i tako ga čine dostupnim Polaznicima. 3. Servis omogućava korisnicima Servisa pristup Kursu postavljenim od strane Predavača, isključivo uz naplatu. 4. Kurs se sastoji iz video ili audio sadržaja organizovanog po pojedinačnim lekcijama, kao i propratnog materijala u vidu dokumenata (kao što su: literatura, skripte, linkovi, različite vežbe i slično, u daljem tekstu: prateći materijal) koji mogu da prate lekciju. 4. VRSTE KORISNIKA 1. Korisnicima usluga koje putem Servisa pruža Kompanija smatraju se kako posetioci, tako i registrovani korisnici. 2. Posetilac je lice koje putem Interneta pristupi Servisu u smislu ovih Uslova korišćenja, bez prijave ili registracije na Servis, ili plaćanja bilo kakve naknade. 3. Kompanija ne ograničava vrstu lica u pogledu mogućnosti korišćenja Servisa. Kompanija pruža mogućnost korišćenja Servisa samo punoletnim licima koja imaju punu poslovnu sposobnost. Polaznik koji se kao takav registruje na Servisu, samim činom registracije izjavljuje da je punoletan i poslovno sposoban. 5. PREDAVAČ 1. Predavač je preduzetnik koje se registrovalo kao Predavač na Servisu pod uslovima i na način iz ovih Uslova korišćenja. 2. Predavač može postavljati i objavljivati kreirani sadržaj – audio i/ili video Kurs odnosno pojedine lekcije, i prateći materijal, odnosno organizovati Kurs i prateći materijal po lekcijama, i koristiti ostale dostupne funkcionalnosti Servisa u skladu sa ovim Uslovima. 3. Predavač ima isključivu odgovornost i snosi sve pravne posledice koje iz njegovog sadržaja na Servisu mogu da proisteknu. 4. Predavač zadržava sva autorska i srodna prava na svom Kursu. Predavač garantuje da je vlasnik odnosno nosilac svih neophodnih autorskih prava na celokupnom sadržaju, kao i svim njegovim pojedinim delovima, koji postavlja na Servis. Za svako eventualno kršenje autorskog ili srodnog prava, kao i drugih prava intelektualne svojine, odgovara isključivo Predavač. Predavač može istovremeno postaviti više Kurseva. 5. Predavač se obavezuje da adekvatno i blagovremeno odgovara na postavljena pitanja Polaznika. 6. NAPLATA KURSA 1. Kompanija od Polaznika vrši naplatu pretplate na Servis putem dostupnih načina plaćanja, kao što su uplata na račun Kompanije ili putem platne kartice. Od Polaznika koji nisu rezidenti Republike Srbije, Kompanija može da vrši naplatu i preko izdavaoca elektronskog novca (platni promet sa inostranstvom) kao što su PayPal i slični. 2. POVRAĆAJ SREDSTAVA U SLUČAJU DA DOLAZI DO POVRAĆAJA SREDSTAVA: U slučaju povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, taj povraćaj se vrši isključivo preko iste VISA, Maestro ili MasterCard kartice koja je korištena za plaćanje. Ovo znači da banka obavlja povraćaj sredstava na račun korisnika kartice. 3. Cena za aktuelni period pretplate je navedena na početnoj stranici na Internet adresi https://katoncoffee.com/employer-branding-svet-sa-kat/. 7. FAKTURISANJE 1. Kompanija se obavezuje da dostavi fakturu na kojoj je naveden odgovarajući iznos srazmerne naknade uz obavezno i ispravno navođenje perioda – punog kalendarskog meseca za koji se izdaje faktura. 2. Kompanija se obavezuje da dostavi fakturu isključivo elektronskim putem. 8. POLAZNICI 1. Polaznik je fizičko ili pravno lice ili preduzetnik koje se registrovalo kao Polaznik na Servisu pod uslovima i na način iz ovih Uslova korišćenja. 2. Polaznik se na Servis može registrovati bilo putem svoje adrese elektronske pošte – potvrdom na verifikacioni link, kojom prilikom bira korisničku lozinku. 3. Svakom pojedinom prijavom na Servis, Polaznik dobija pristup svom nalogu na Servisu i Kursu dostupnim u momentu početka pretplate. Polaznik može da podesi svoj nalog u okvirima dostupnih funkcionalnosti podešavanja. Za vreme trajanja pretplate Polaznik može preuzimati prateći materijal Kursa, postavljati pitanja Predavaču, postavljati komentare i ocenjivati Kurseve, sve u skladu sa dostupnim opcijama. 4. Polaznik ostvaruje pravo da pristupi Servisu i posećuje Kurs (kao i zatvorenoj Facebook grupi), za vreme trajanja pretplate, odmah nakon što Kompanija evidentira plaćanje pretplate. 5. Trajanje pretplate počinje da se računa od momenta od kada Kompanija Polazniku dodeli pristup Servisu. 6. Polazniku prestaje pravo pristupa Servisu istekom pretplate koji podrazumeva godinu dana. 7. Polaznik može isti Kurs (odnosno lekcije) posećivati više puta. 9. PRAVILNIK O ZAŠTITI PODATAKA O LIČNOSTI 1. Pravilnik o zaštiti podataka o ličnosti je sastavni deo Politike privatnosti, i dostupan je na adresi https://katoncoffee.com/politika-privatnosti/. 2. Kompanija vrši obradu neophodnih podataka onih lica koja su dala pristanak za obradu, u za to jasno određenu svrhu, na zakonom dozvoljen način, tako da lice na koje se podaci odnose ne bude određeno ili odredivo i nakon što se ostvari svrha obrade, a u srazmeri sa svrhom obrade. 3. Kompanija može, u skladu sa zakonom i Pravilnikom o zaštiti podataka o ličnosti, prikupiti određene podatke o posetama dobijene tokom korišćenja Servisa. Ove podatke Kompanija može da koristi kako bi imala informacije kojima bi poboljšavala svoju uslugu informacionog društva i Servis, i dodatno ih usmerila i prilagodila posetiocima i Korisnicima. 4. Sva opšta akta Kompanije moraju biti u skladu sa Pravilnikom o zaštiti podataka o ličnosti. Ukoliko neki opšti akt Kompanije nije u skladu sa ovim Pravilnikom u pogledu zaštite podataka o ličnosti, primenjuju se odredbe navedenog Pravilnika. 10. OBAVEŠTAVANJE 1. Korisnik je saglasan da mu Kompanija može periodično slati obaveštenja koja se odnose na kupljeni Kurs i lekcije koje ga čine, kao i obaveštenja koja se tiču Servisa, Kompanije, kao i reklamna obaveštenja. 11. REKLAMACIJE 1. Kako Kompanija pruža uslugu isporuke digitalnog sadržaja, to na izvršenu uslugu nije moguće izjaviti reklamaciju. 2. Lice koje ima svojstvo potrošača (korisnik – Polaznik) pristankom na ove Uslove se izričito saglašava i potvrđuje da gubi pravo na odustanak od ugovora, s obzirom na to da Kompanija putem Servisa vrši isporuku digitalnog sadržaja (koji se ne isporučuje na trajnom nosaču zapisa) i to izvršenje isporuke započinje tek posle prethodne izričite saglasnosti i potvrde date prilikom zaključenja ovog ugovora, odnosno pristankom na ove Uslove. 3. Kupac Kursa (Polaznik) svakim plaćanjem Kursa se saglašava i potvrđuje da gubi pravo na odustanak od ugovora u smislu Zakona o zaštiti potrošača. 4. Bez obzira na navedeno, Kompanija omogućava svakom pojedinom Polazniku da u roku od 30 dana od dana početka pretplate zahteva povraćaj iznosa pretplate, u kom slučaju će Kompanija vratiti ukupan iznos pretplate u roku od 15 dana od dana prijema takvog zahteva. 12. AUTORSKO PRAVO 1. Kompanija ima isključivo autorsko pravo i prava intelektualne svojine na Servisu, kao i na svim pojedinim elementima koji ga čine, kao što su: tekst, vizuelni i audio elementi, vizuelni identitet, podaci i baze podataka, programski kod i drugi elementi servisa, kojih je autor. Servis može sadržati i elemente na kojima isključiva autorska i druga prava intelektualne svojine imaju druga lica, kao što su sadržaji korisnika Servisa, poslovnih partnera, oglašivača i besplatnog sadržaja. Druga lica imaju isključivu odgovornost za sadržaj na kojem su nosioci tih prava, bez obzira na to što se takav sadržaj nalazi na Servisu Kompanije. Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela Servisa, ili Servisa u celini, bez izričite prethodne dozvole u pisanoj formi izdate od Kompanije kao nosioca isključivih autorskih prava, smatraće se povredom autorskih prava Kompanije i podložno je pokretanju svih postupaka u punoj zakonskoj meri. 2. Predavač kao autor zadržava pravo paterniteta, pravo na naznačenje imena, pravo objavljivanja i pravo na suprotstavljanje nedostojnom iskorišćavanju autorskog dela. Autor zadržava pravo na zaštitu integriteta dela, eksplicitno je dao dozvolu Kompaniji da autorsko delo preradi samo u meri koja je neophodna radi prilagođavanja prikaza autorskog dela putem Servisa. 3. Kršenje autorskog prava, u bilo kom obliku i obimu, podleže zakonskoj odgovornosti prekršioca. 13. OGRANIČENJE OD ODGOVORNOSTI 1. Korisnici Servis koriste isključivo na svoju sopstvenu odgovornost. Korisnik izričito prihvata da Kompanija ne može biti odgovorna za ponašanje drugih korisnika ili trećih lica, kao i da rizik od moguće štete u celosti snose ta lica, a u skladu sa važećim zakonodavstvom Republike Srbije. 2. Registracijom na Servis lica ne stiču bilo koji pravni status, već pod krivičnom i materijalnom odgovornošću izjavljuju i tvrde da imaju onaj pravni status koji su prilikom registracije na Servis naveli. Kompanija ne odgovara za istinitost podataka u pogledu pravnog statusa koji dostavljaju treća lica, niti za posledice koje lažno prikazivanje takvog statusa može da proizvede. 3. Kompanija nije odgovorna za eventualnu privremenu nedostupnost Servisa, niti za delimično ili potpuno nefunkcionisanje ili pogrešno funkcionisanje istog. Kompanija nije odgovorna za tehničke probleme koji mogu dovesti do kašnjenja i/ili pogrešne obrade elektronskih podataka, uključujući i sistemski sat. Za napred navedeno odgovorni su davaoci Internet usluga. 4. Servis može biti privremeno nedostupan ili dostupan u ograničenom obimu, kao rezultat redovnog ili vanrednog održavanja sistema, ili u slučaju unapređenja sistema. 5. Ovde navedena ograničenja od odgovornosti odnose se na svu i svaku štetu (materijalnu i/ili nematerijalnu), ili povrede prava koje bi mogle nastati iz skrivenih nedostataka, grešaka, prekida, brisanja, kvara, kašnjenja u radu ili prenosu računarskih virusa, prekida u komunikacijama, krađe, uništenja ili neovlašćenog pristupa podacima, promene ili zloupotrebe podataka od strane trećih lica, raskida ugovora, ponašanja suprotnog Uslovima korišćenja, nemara i dr. 14. JURISDIKCIJA I REŠAVANJE SPOROVA 1. Na sve što nije regulisano ovim Uslovima primenjuju se odredbe Zakona o obligacionim odnosima, kao i drugi važeći propisi Republike Srbije. 2. Na sve sporove do kojih može doći između Kompanije i korisnika u vezi sa korišćenjem Servisa primenjuju se važeći propisi odnosno pravo Republike Srbije, isključujući primenu pravila o rešavanju sukoba nadležnosti. Kompanija i korisnik se obavezuju da spor pokušaju da reše mirnim putem, a ukoliko u tome ne uspeju nadležnost za rešavanje sporova imaće isključivo sudovi u Republici Srbiji, odnosno Privredni sud u Beogradu za pravna ili Prvi osnovni sud u Beogradu za fizička lica, osim u slučaju potrošačkog spora sa državljaninom Republike Srbije, kada se nadležnost određuje u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača. 3. Kompanija ni na koji način ne posreduje niti učestvuje u bilo kom sporu koji može nastati između korisnika Servisa, osim ako zakonom nije vezana kao nužni suparničar. 15. ZAVRŠNE ODREDBE 1. Kompanija ima pravo da u svako doba izmeni ili dopuni ove Uslove korišćenja, tako što će izmene i dopune u prečišćenom tekstu objaviti na Internet prezentaciji i poslati e-mail svim korisnicima, najmanje osam dana pre dana početka njihove primene. 2. Ukoliko već registrovani korisnik u navedenom roku ne da izričit odgovor (klikom na link za prihvatanje Uslova), smatraće se da je saglasan sa novim Uslovima. Ukoliko već registrovan korisnik izričito (klikom na link za neprihvatanje Uslova) ne prihvati ove Uslove korišćenja, smatraće se da mu je prestao korisnički status, da se gase sva dosadašnja prava i dospevaju sve eventualno neizmirene obaveze, te će uspostavljeni ugovorni odnos biti prekinut po prethodnim Uslovima korišćenja. Stupanjem novih Uslova na snagu, ne diraju se stečena prava korisnika. 3. Ovi Uslovi počinju da se primenjuju osam dana od dana njihovog objavljivanja na internet stranici Servisa. 4. Ovi Uslovi korišćenja su sačinjeni na srpskom jeziku, ali mogu biti prevedeni i na druge jezike. U slučaju postojanja prevoda, pravno dejstvo proizvodi samo verzija koja je na srpskom jeziku. 5. Svaki odštampani primerak ovih Uslova proizvodi puno pravno dejstvo na osnovu odredbi Zakona o elektronskom dokumentu i ne može mu se osporiti pravna validnost ili dokazna snaga. U Beogradu, dana 26.11.2020. Objavljeno dana 26.11.2020. Početak primene dana 26.11.2020.

Ovaj sajt koristi kolačiće (cookies). Nastavkom korišćenja ovog sajta saglasni ste sa našom upotrebom kolačića.